ACTUALITÉS
AVIS AU PUBLIC
L'INL est fermé au public du 10 août au 1er septembre 2015 inclus

Il est porté à la connaissance du public que l’Institut national des langues (INL) à Luxembourg-Kirchberg  est
 fermé au public durant les vacances d’été du 10 août au 1er septembre 2015 inclus.

Den INL huet een neit lëtzebuergescht Léierbuch fir Ufänger erausbruecht

„Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?“ ass den Titel vum neie lëtzebuergesche Léierbuch, dat den Institut national des langues (INL) an Zesummenaarbecht mat Schwäizer Experten ausgeschafft huet. Dat neit Léierbuch adresséiert sech virun allem un Erwuessener, déi nach kee Lëtzebuergesch schwätzen an déi e Lëtzebuergeschcours besichen, fir d’Sprooch ze léieren.

D’Theme vum Buch spriechen e breede Public un a bidden eng gutt Virbereedung op Alldagssituatiounen an engem nationale Kontext. Land, Fester a Feierdeeg, Lëtzebuerger Spezialitéiten oder bekannt Lëtzebuerger ginn dem Apprenant an deene verschiddene Kapitele méi no bruecht.

D’Buch entsprécht dem Niveau A1 vum Gemeinsamen Europäesche Referenzkader fir Sproochen (GERS) a vermëttelt Kenntnisser an alle véier Kompetenzen: Héierverstoen, Liesverstoen, mëndlechen a schrëftlechen Ausdrock. Den Haaptaccent läit awer op der mëndlecher Kommunikatioun. Méi Detailer zum Opbau vun der Léiermethod fannt dir am Commentairepdf.

D’Audiomaterial, d’Léisunge vun den Exercicer an d‘Zousazmaterial fir d’Enseignantë stinn online zur Verfügung (http://sdl.inll.lu ).

D’Léierbuch erschéngt an enger éischter Oplag vun 10.000 a gëtt zum Präis vu 34 € TTC an de Librairië verkaaft.

Den INL schafft am Moment un engem zweete Band „Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?“ fir den Niveau A2. De Band soll am Hierscht 2017 erauskommen.

Nouvelle adresse – 15, rue Léon Hengen – L-1745 Luxembourg

Tél : 26 44 30 – 1
Fax: 26 44 30 – 330
Courriel : info@inll.lu.

 

 

Inscriptions

2015

Automne

 
Nouvelles inscriptions
 • Créer un dossier d’admission via https://inscription.insl.lu/cll_public_da.aspx.
 • Choisir une langue, un niveau et un lieu de formation (INL Kirchberg ou INL Mersch).
 • Procéder au paiement des frais de dossier qui s'élèvent à 10 euros par année académique et langue.
 • Effectuer un prétest en ligne (seulement pour le français, l’allemand et le luxembourgeois).
 • Prendre un rendez-vous pour un entretien d’évaluation. Vous obtiendrez une confirmation de rendez-vous par courriel ou sms.
 • Au cours de l’entretien, le niveau et le cours les mieux adaptés à vos besoins seront déterminés.
 • S’inscrire dans la limite des places disponibles dans le(s) cours choisi(s).
 • Procéder au paiement des droits d’inscription dans les 3 jours suivant votre inscription.
 • Vous pouvez dès à présent créer un dossier d'admission.

  Dates importantes :
  Les 15, 16, 17, 21 et 22 septembre 2015: journées d'orientation et d'inscription (rendez-vous obligatoire).

  Début des cours: 28 septembre 2015

  Einschreibungen

  2015

  Herbst

   
  Neueinschreibungen
 • Zulassungsantrag erstellen unter https://inscription.insl.lu/cll_public_da.aspx.
 • Sprache, Niveau und Ort (INL Kirchberg oder INL Mersch) auswählen.
 • Bearbeitungsgebühr von 10 Euro überweisen. Diese Gebühr gilt pro Schuljahr und Sprache.
 • Online Test ausführen (nur für Luxemburgisch, Deutsch und Französisch).
 • Einen Termin für ein Evaluationsgespräch festlegen. Sie erhalten eine Bestätigung des Termins per Mail oder SMS.
 • Im Laufe des Gesprächs wird Ihr Sprachniveau und der für Sie bestmöglichste Kurs bestimmt.
 • Danach erfolgt die Einschreibung je nach Verfügbarkeit der Studienplätze.
 • Nach der Einschreibung haben Sie 3 Tage Zeit die Kursgebühr zu überweisen.
 • Ab jetzt könnnen Sie Ihren Zulassungsantrag erstellen.

  Wichtige Daten:
  15., 16., 17., 21. und 22. September 2015 : Test- und Einschreibungstage (Termin obligatorisch).

  Kursbeginn: 28. September 2015

  Enrolment

  2015

  Autumn

   
  New enrolments
 • Create your student file on https://inscription.insl.lu/cll_public_da.aspx.
 • Choose a language and level, as well as the place you wish to study at (Luxembourg-Kirchberg or Mersch).
 • Pay the processing fee of 10 euro which is valid for a year and one language.
 • Do the online placement test (only for Luxembourgish, French and German).
 • Make an appointment for the assessment interview. You will be notified by e-mail or text message.
 • During this interview, the level and course best suited to your needs and language competence will be determined.
 • You will then be able to enroll if a place is available.
 • Once enrolled, you have three days to pay the course fee.
 • You can create your student file straight away.

  Important dates::
  15th , 16th,  17th, 21st  and  22nd September 2015 : assessment interviews and enrolments (appointment obligatory).

  Courses start 28th September 2015


  Sproochentest sessions 139 – 144

   Dates et lieux des prochaines sessions :

  Session

  Épreuve d’expression orale entre 14h00 et 17h00

  INL -  Kirchberg

  Épreuve de compréhension de l‘oral
  entre 09h00 et 14h00   
  Ecole européenne II

  139 – complet

  24 septembre

  5 octobre

  140 – complet

  25 septembre

  5 octobre

  141– complet

  9 octobre

  5 octobre

  142

  30 octobre

  23 novembre

  143

  20 novembre

  23 novembre

  144

  4 décembre

  23 novembre

  Les candidats qui désirent s’inscrire aux prochaines sessions sont priés de vérifier leurs disponibilités aux 2 dates.

  Adresses du Sproochentest:

  INL – Kirchberg                                           Ecole Européenne Luxembourg ll
  15, rue Léon Hengen                                6, rue Gaston Thorn
  L-1745 Luxembourg                                 L-8268 Mamer

  L’inscription au Sproochentest est à adresser à :

  INL - Kirchberg
  15, rue Léon Hengen
  L- 1745  Luxembourg

  Tel: 26 44 30-1
  nationalite@inll.lu
  www.inll.lu


   

  Données statistiques de l’Institut national des langues

   

  Pour consulter les chiffres clés, cliquez ici admission

   

   

  Accès au portail des inscriptions
  • Connexion pour les personnes déjà enregistrées :

  https://inscription.insl.lu/login_student.aspx

  • Connexion pour les nouvelles inscriptions :

  dossier d'admission

  • Connexion pour les enseignants :

  enseignants