Nos dernières actualités :

 

ZLSK Formatioun fir Formateuren am Lëtzebuergeschen 2016-2017

Am „Institut national des langues“ (INL) gëtt ab Hierscht 2016 erëm d’Formatioun “Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur” (ZLSK) ugebueden.


Zilgrupp:

D’Formatioun riicht sech u Leit, déi sech als Lëtzebuergesch-Formateuren an der Erwuessenebildung bei de Gemengen oder am konventionéierte  Secteur wëllen aus- oder weiderbilde loossen.

Schwéierpunkten:

De Besoinen, den Ziler an de Léierprozesser vun Erwuessenen, déi Lëtzebuergesch léiere wëllen, gerecht ze ginn. De spéideren Formateuren déi néideg theoretesch a praktesch, fachlech grad ewéi methodesch-didaktesch Hannergrënn ze vermëttelen.

Inhalt:

3 Module vun am Ganzen 120 Stonnen:

 • Literatur a Kultur (30 Stonnen);
 • Didaktik (60 Stonnen);
 • Linguistik (30 Stonnen).

D’Kandidate kréien och iwwert de Wee vun engem zousätzleche Stage (6 Stonnen) e praktesche Bezuch zum Enseignement vum „Lëtzebuergesch als Friemsprooch“.

Evaluatioun:

D’Leeschtung an deenen eenzele Module gëtt duerch Tester (op 20 Punkten), schrëftlech Aarbechten, perséinlech Presentatiounen an eng Evaluation continue iwwerpréift. Eng regelméisseg Präsenz an en aktiivt Matschaffen an de Course gëtt virausgesat.

Ofschloss:

Kandidaten, déi déi 3 Module mat Erfolleg ofgeschloss hunn, kréien den „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“ (ZLSK) , deen hinnen et erlaabt, iwwert en Agrément vum Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Lëtzebuergesch-Coursen an de Gemengen an am konventionéierte Secteur ze ginn.

Dauer an Horaire:

 • 2 Semester;
 • vun Oktober 2016 bis Mee 2017;
 • dënschdes vun 8:00-12:00 Auer a vun 13:00-15:00 Auer.

Tarif:

100 € pro Semester

Viraussetzunge fir ugeholl ze ginn:

 • „Diplôme de fin d’études secondaires classique/technique“ oder en equivalenten (homologéierten) Diplom, mammesproochlech Kompetenzen am Lëtzebuergeschen Minimum Niveau C1 vum Europäesche Referenzkader fir d’Sproochen), respektiv 7 Joer Scolaritéit am Grand-Duché am ëffentlechen oder privaten Enseignement no de Programmer vum Ministère;
 • op d’mannst 5 Joer Enseignement vum Lëtzebuergeschen an der Zäit virun 2009.

Kandidatur:

De perséinlechen Dossier soll schrëftlech mat dësen Dokumenter agereecht ginn:

 • Aschreiwungsformulärpdf;
 • Kopie vum Premièresdiplom oder eng (homologéiert) Equivalenz;
 • Motivatiounsbréif op Lëtzebuergesch, an deem d’Kompetenzen an d’Experienz vum Kandidat, souwéi déi perséinlech Virstellungen an Erwaardungen un d’Formatioun presentéiert ginn.

De leschten Delai fir en Dossier eranzeginn ass den 15. Juli 2016.
Eng Selektioun gëtt opgrond vum Dossier gemaach.

Kontakt:

Institut national des langues
15, rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg
Carine Peller: Tel: 26 44 30-390
E-Mail: carine.peller@inll.lu

Weider Informatiounen:

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“ http://www.legilux.public.lu/rgl/2009/A/3780/A.pdf
  Retour Haut de page

Avis de presse

Poste vacant

Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

se propose d’engager pour les besoins de

l’Institut national des langues,

un chargé de cours (m/f) de français à tâche complète et à durée déterminée du 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017.

Profil :

 • être détenteur d’un diplôme de bachelor et de master en langue ou lettres française ;
 • prouver par des certificats officiels, ses compétences en allemand.  

Seront considérés comme avantages :

 • être locuteur natif ;
 • avoir une expérience d’enseignement dans la formation des adultes ;
 • avoir une habilitation d’examinateur DELF-DALF ;
 • avoir une connaissance confirmée du système éducatif luxembourgeois ;
 • avoir des compétences d’expression et de compréhension orale en luxembourgeois.

Les candidatures seront accompagnées des pièces suivantes :

 • Lettre de motivation rédigée en français
 • Curriculum vitae détaillé -  modèle de CV européen à télécharger: http://europass.cedefop.europa.eu
 • Copie du diplôme final sanctionnant des études supérieures ou universitaires accompagnée, le cas échéant, de l’arrêté d’homologation ou de l’inscription au registre des titres. La reconnaissance par homologation ou l’inscription au registre des diplômes universitaires et supérieurs étrangers est effectuée par le Ministère de l’Enseignement supérieur (http:/www.mesr.public.lu/).
 • Copie du passeport

 

Les candidatures sont à adresser avant le 4 juillet 2016 à Madame Karin Pundel, directrice de l’Institut national des langues. Les candidatures peuvent être envoyées par courriel à direction@inll.lu  ou par la poste.

Toute candidature incomplète ou parvenue après la date butoir ne sera pas prise en compte.

INL
15, rue Léon Hengen
L – 1745 Luxembourg

www.inll.lu

  Retour Haut de page

Semestre de printemps 2015/2016 - du 24 février au 8 juillet

Jours fériés et vacances scolaires 2016

Pâques

26 mars au 10 avril

Ascension

5 mai

Pentecôte

14 au 22 mai

Jour férié

23 juin

Les cours se dérouleront sur 3 sites différents :

INL – Kirchberg – 15, rue Léon Hengen – L - 1745

INL – Mersch – 57, avenue Grande-Duchesse Charlotte  - L - 7520

Nouveau: Lycée Aline Mayrisch – Forum Geesseknäppchen -  pour les cours d’allemand, d’anglais, d’espagnol et de portugais  de 15h15, 17h15 et 19h00

Langue

Cours commençant entre 08h10 et 14h10

Cours commençant entre 15h15 et 19h00

Allemand

INL - Kirchberg

Lycée Aline Mayrisch

Anglais

INL - Kirchberg / INL - Mersch

Lycée Aline Mayrisch / INL - Mersch

Espagnol

INL - Kirchberg

Lycée Aline Mayrisch

Portugais

 

Lycée Aline Mayrisch

Chinois

INL - Kirchberg

Français

INL - Kirchberg / INL - Mersch

Italien

INL - Kirchberg

Luxembourgeois

INL - Kirchberg / INL - Mersch

 

  Retour Haut de page

Frühjahrssemester 2015/2016 - 24. Februar bis 8. Juli

Feiertage und Schulferien 2016

Ostern

26. März bis 10. April

Christi Himmelfahrt

5. Mai

Pfingsten

14. bis 22. Mai

Feiertag

23. Juni

Die Sprachkurse des INL finden an drei verschiedenen Standorten statt
INL – Kirchberg – 15, rue Léon Hengen – L – 1745
INL – Mersch – 57, avenue Grande-Duchesse Charlotte  - L-7520

NEU : Lycée Aline Mayrisch – Forum Geesseknäppchen – für Sprachkurse in Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch um 15:15, 17:15 und 19:00 Uhr

Sprache

Kursbeginn zwischen 8.10 und 14.10 UhrUhr

Kursbeginn zwischen 15.15 und 19.00 Uhr

Deutsch

INL - Kirchberg

Lycée Aline Mayrisch

Englisch

INL - Kirchberg / INL - Mersch

Lycée Aline Mayrisch / INL - Mersch

Portugiesisch

 

Lycée Aline Mayrisch

Spanisch

INL - Kirchberg

Lycée Aline Mayrisch

Chinesisch

INL - Kirchberg

Französisch

INL - Kirchberg / INL - Mersch

Italienisch

INL - Kirchberg

Luxemburgisch

INL - Kirchberg / INL - Mersch

  Retour Haut de page

Spring term 2015/2016 - February 24th to July 8th

Holidays and school holidays 2016

Easter

26th March to 10th April

Ascension

5th May

Whitsun

14th to 22nd May

National Holiday

23rd June

Language classes will take place on three different sites:
INL – Kirchberg – 15, rue Léon Hengen – L - 1745
INL – Mersch – 57, avenue Grande-Duchesse Charlotte  - L-7520

New: Lycée Aline Mayrisch – Forum Geesseknäppchen -  for English, German, Portuguese and Spanish courses at 15:15, 17:15 and 19:00.

Language

Courses starting between 8:10 and 14:10

Courses starting between 15:15 and 19:00

English

INL - Kirchberg / INL - Mersch

Lycée Aline Mayrisch / INL – Mersch

German

INL - Kirchberg

Lycée Aline Mayrisch

Portuguese

 

Lycée Aline Mayrisch

Spanish

INL - Kirchberg

Lycée Aline Mayrisch

Chinese

INL - Kirchberg

French

INL - Kirchberg / INL - Mersch

Italian

INL - Kirchberg

Luxembourgish

INL - Kirchberg / INL - Mersch

 

  Retour Haut de page

Fréijoerssemester 2015/2016 - 24. Februar bis 8. Juli

Feierdeeg a Schoulvakanzen 2016

Ouschteren

26. Mäerz bis 10. Abrëll

Christi Himmelfahrt

5. Mee

Päischten

14. bis 22. Mee

Nationalfeierdag

23. Juni

D’Sproochecoursë vum INL ginn op dräi verschiddene Sitten ofgehalen:


INL – Kierchbierg – 15, rue Léon Hengen – L - 1745

INL – Miersch – 57, avenue Grande-Duchesse Charlotte  - L-7520

Nei: Lycée Aline Mayrisch – Forum Geesseknäppchen -  fir Däitsch-,  Englesch-, Portugisesch- a Spueneschcoursen um 15h15, 17h15 an 19h00.

Sprooch

Coursen déi tëschent 8h10 an 14h10 ufänken

Coursen déi tëschent 15h15 an 19h00 ufänken

Däitsch

INL – Kierchbierg

Lycée Aline Mayrisch

Englesch

INL - Kierchbierg / INL - Mersch

Lycée Aline Mayrisch / INL - Mersch

Portugisesch

 

Lycée Aline Mayrisch

Spuenesch

INL - Kierchbierg

Lycée Aline Mayrisch

Chinesesch

INL - Kierchbierg

Franséisch

INL - Kierchbierg / INL - Mersch

Italienesch

INL - Kierchbierg

Lëtzebuergesch

INL - Kierchbierg / INL - Mersch

 

  Retour Haut de page

Nouvelle adresse – 15, rue Léon Hengen – L-1745 Luxembourg

INL
15 rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg

Tél : 26 44 30 – 1
Fax: 26 44 30 – 330
Courriel : info@inll.lu

Lignes d’autobus desservant l’Institut national des langues: 8-18-25.
Arrêt: Antoine de St Exupéry
http://www.mobiliteit.lu/se-deplacer/horaires-et-reseaux/bus

Parkings Kirchberg
http://www.vdl.lu/Trouver+les+emplacements+libres-p-64574.html?start=no&vdl_f=quartier&vdl_quartier=Kirchberg

  Retour Haut de page

Den INL huet een neit lëtzebuergescht Léierbuch fir Ufänger erausbruecht

„Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?“ ass den Titel vum neie lëtzebuergesche Léierbuch, dat den Institut national des langues (INL) an Zesummenaarbecht mat Schwäizer Experten ausgeschafft huet. Dat neit Léierbuch adresséiert sech virun allem un Erwuessener, déi nach kee Lëtzebuergesch schwätzen an déi e Lëtzebuergeschcours besichen, fir d’Sprooch ze léieren.

D’Theme vum Buch spriechen e breede Public un a bidden eng gutt Virbereedung op Alldagssituatiounen an engem nationale Kontext. Land, Fester a Feierdeeg, Lëtzebuerger Spezialitéiten oder bekannt Lëtzebuerger ginn dem Apprenant an deene verschiddene Kapitele méi no bruecht.

D’Buch entsprécht dem Niveau A1 vum Gemeinsamen Europäesche Referenzkader fir Sproochen (GERS) a vermëttelt Kenntnisser an alle véier Kompetenzen: Héierverstoen, Liesverstoen, mëndlechen a schrëftlechen Ausdrock. Den Haaptaccent läit awer op der mëndlecher Kommunikatioun. Méi Detailer zum Opbau vun der Léiermethod fannt dir am Commentairepdf.

D’Audiomaterial, d’Léisunge vun den Exercicer an d‘Zousazmaterial fir d’Enseignantë stinn online zur Verfügung (http://sdl.inll.lu ).

D’Léierbuch erschéngt an enger éischter Oplag vun 10.000 a gëtt zum Präis vu 34 € TTC an de Librairië verkaaft.

Den INL schafft am Moment un engem zweete Band „Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?“ fir den Niveau A2. De Band soll am Hierscht 2017 erauskommen.

  Retour Haut de page


Sproochentest 2016

 Dates et lieux des prochaines sessions :

Session

INL - Kirchberg

Épreuve d’expression orale
entre 14h00 et 17h00

Ecole européenne II

Épreuve de compréhension de l‘oral
entre 09h00 et 14h00   

145

complet

complet

146

complet

complet

147

complet

complet

148

complet

complet

 

 

 

149

complet

complet

150

complet

complet

151

complet

complet

 

 

 

152

complet

complet

153

complet

complet

154

complet

complet

 

 

 

155

complet

complet

156

complet

complet

157

complet

complet

158

complet

complet

Les dates des prochaines sessions seront publiées début juillet.

Adresses du Sproochentest :

INL – Kirchberg                                         Ecole Européenne Luxembourg ll
15, rue Léon Hengen                              6, rue Gaston Thorn
L-1745 Luxembourg                                L-8268 Mamer

L’inscription au Sproochentest est à adresser à :

INL - Kirchberg
15, rue Léon Hengen
L- 1745  Luxembourg

Tel: 26 44 30-1
nationalite@inll.lu
www.inll.lu

Test

  Retour Haut de page
Accès au portail des inscriptions
 • Connexion pour les personnes déjà enregistrées :

https://inscription.insl.lu/login_student.aspx

 • Connexion pour les nouvelles inscriptions :

dossier d'admission

 • Connexion pour les enseignants :

enseignants

 

  Retour Haut de page