ACTUALITÉS

 

Inscription

2015

Automne

 • Personnes avec bon prioritaire :
 • Inscription en ligne à partir de 8h00 du 06 juillet au 07 juillet 2015 selon les modalités décrites sur le "bon prioritaire".

 • Réinscriptions :
 • Inscription en ligne à partir de 8h00 du 06 juillet au 10 juillet 2015.

 • Nouvelles inscriptions : suivre la procédure d'inscription
  • Créer un dossier d’admission via https://inscription.insl.lu/cll_public_da.aspx
  • Choisir une langue et un niveau et choisir un lieux de formation
  • Procéder au paiement de frais de dossier qui s'élèvent à 10 euros par année académique, par apprenant et par langue.
  • Effectuer un prétest en ligne (seulement pour le français, l’allemand et le luxembourgeois).
  • Prendre un rendez-vous pour un entretien d’évaluation.
  • Au cours de l’entretien, le niveau et le cours le mieux adapté à vos besoins seront déterminés.
  • S’inscrire dans la limite des places disponibles dans le(s) cours choisi(s).
  • Procéder au paiement des droits d’inscription applicables.

  Attention :
  Le droit d’inscription est à payer avant le début de la formation.
  L’inscription n’est définitive que si la preuve de paiement est remise dans les délais indiqués.

  Vous pouvez dès à présent enregistrer un dossier d'admission. Selon votre place en liste d'attente, et dans la limite des places disponibles, vous recevrez un message (e-mail ou sms).

  Dates importantes :
  A partir de fin juin 2015 : paiement des frais de dossier et prise de rendez-vous
  Les 09 et 10 juillet 2015 : rendez-vous des journées d'orientation et inscription

  Einschreibungen

  2015

  Herbst

 • Personen mit einem ‘Bon prioritaire’:
 • Online Einschreibungen am 6. und 7. Juli 2015 ab 8 Uhr morgens gemäẞ den Bestimmungen auf dem ‘Bon prioritaire’.

 • Wiedereinschreibungen:
 • Online ab 8 Uhr morgens vom 6. bis 10. Juli 2015.

 • Neueinschreibungen – bitte folgende Prozedur beachten:
  • Online auf https://inscription.insl.lu/cll_public_da.aspx ein Dossier erstellen.
  • Die zu lernende Sprache, sowie die gewünschte Schule (INL Luxembourg oder INL Mersch), auswählen.
  • Die Bearbeitungsgebühr von € 10,- bezahlen. Diese Gebühr gilt pro Schuljahr, pro Schüler und zu lernender Sprache.
  • Den Online Test machen (gilt nur für Leute, die Luxemburgisch, Deutsch oder Französisch lernen möchten).
  • Einen Termin für ein Evaluationsgespräch festlegen.
  • Während dieses Gesprächs wird Ihr Sprachniveau und der für Sie bestmögliche Kurs bestimmt.
  • Danach erfolgt die Einschreibung, solange noch Studienplätze verfügbar sind.
  • Nach der Einschreibung haben Sie 3 Tage Zeit, um die Kursgebühr zu bezahlen.

  Aufgepasst:
  Die Kursgebühr muss vor Anfang des Kurses beglichen werden.
  Die Einschreibung ist nur gültig, wenn die Kursgebühr bezahlt worden ist und der betreffende Beleg dem INL innerhalb der bestimmten Frist vorliegt.

  Sie können Ihren Aufnahmantrag ab sofort online stellen. Sobald ein Einschreibungstermin für Sie frei wird, werden Sie per Mail oder SMS benachrichtigt.

  Wichtige Daten:
  Ab Ende Juni: Bezahlen der Bearbeitungsgebühr und Festlegen eines Termins
  9. und 10. Juli 2015: Test- und Einschreibungstage am INL

  Enrolment

  2015

  Automn

 • People with a priority voucher (‘Bon prioritaire’):
 • Online registration from 8 a.m. on 6th and 7th July 2015 - procedure as described on the priority voucher.

 • Re-enrolment of existing students:
 • Online registration from 8 a.m. on 6th July. The portal will remain open for registration until 10th July 2015.

 • New enrolments: follow the enrolment procedure
  • Create your student file on https://inscription.insl.lu/cll_public_da.aspx
  • Choose the language and level you wish to study, as well as the INL centre you wish to study at (Luxembourg-City or Mersch).
  • Pay the processing fee of € 10,- which is valid for a year, per student and language.
  • Do the online placement test (in Luxembourgish, French and German).
  • Make an appointment for the assessment interview.
  • During this interview, the level and course best suited to your needs and language competence will be determined.
  • You will then be able to enroll if a place is available.
  • Once enrolled, you have three days to pay the course fee.

  Beware :
  The fee has to be paid before the beginning of your course and your enrolment is only valid after the payment of your course fee.

  You can create your student file straight away. You will be notified (by e-mail or text message) once you have registered and an assessment date becomes available

  Important dates::
  From the end of June 2015 onwards: payment of the processing fee and taking appointments
  9th & 10th July: assessment interviews and enrolments

  Epreuves en langue luxembourgeoise parlée en vue de l'admission à la naturalisation (Sproochentest)

  Conformément aux dispositions de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, l'Institut national des langues informe qu'il organise les prochaines épreuves du « Sproochentest Lëtzebuergesch » en vue de l'admission à la naturalisation aux dates mentionnées ci-dessous. Le test consiste en deux épreuves: un test de compréhension orale de la langue luxembourgeoise au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues et un test d'expression orale en luxembourgeois au niveau A2 de ce même cadre.

  Dates du test

  Dates limites d’inscription

  Les dates des prochains Sproochentests seront publiées prochainement.

  Fiche d'inscription et autres informations

     
  Formatioun fir Formateuren am Lëtzebuergeschen 2015-2016

  „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“

  Am „Institut national des langues“ (INL) gëtt am akademesche Joer 2015-2016 op en Neits d’Formatioun “Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur” (ZLSK) ugebueden.

  Zilgrupp:

  D’Formatioun riicht sech exklusiv u Leit, déi sech als Lëtzebuergesch-Formateuren an der Erwuessenebildung bei de Gemengen oder am konventionéierte Secteur wëllen aus- oder weiderbilde loossen.

  Schwéierpunkten:

  De Besoinen, den Ziler an de Léierprozesser vun Erwuessenen, déi Lëtzebuergesch léiere wëllen, gerecht ze ginn. De spéideren Formateuren déi néideg theoretesch a praktesch, fachlech grad ewéi methodesch-didaktesch Hannergrënn ze vermëttelen.

  Inhalt:

  3 Modulë vun am Ganzen 120 Stonnen:

  • Literatur a Kultur (30 Stonnen);
  • Didaktik (60 Stonnen);
  • Linguistik (30 Stonnen).

  Ausserdeem ass och iwwert de Wee vun engem Tutorat e praktesche Bezuch zum Enseignement vum „Lëtzebuergesch als Friemsprooch“ an d’Formatioun integréiert.

  Evaluatioun:

  D’Leeschtung an deenen eenzelne Modulë gëtt duerch Tester, schrëftlech Aarbechten a perséinlech Presentatiounen iwwerpréift. D’Notatioun ass op 20. Eng regelméisseg Präsenz an en aktiivt Matschaffen an de Course gëtt virausgesat.

  Ofschloss:

  Kandidaten, déi déi 3 Modulë mat Erfolleg ofgeschloss hunn, kréien den „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“ (ZLSK) , deen hinnen et erlaabt, iwwert en Agrément vum Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Lëtzebuergesch-Coursen an de Gemengen an am konventionéierte Secteur ze ginn.

  Dauer an Horaire:

  • 2 Semester;
  • vun Oktober 2015 bis Mee 2016;
  • dënschdes vun 8:00-12:00 Auer a vun 13:00-15:00 Auer.

  Tarif:

  100 € pro Semester

  Viraussetzunge fir ugeholl ze ginn:

  • „Diplôme de fin d’études secondaires classique/technique“ oder en equivalenten (homologéierten) Diplom, mammesproochlech Kompetenzen am Lëtzebuergeschen (= Minimum Niveau C1 vum Europäesche Referenzkader fir d’Sproochen), respektiv 7 Joer Scolaritéit am Grand-Duché am ëffentlechen oder privaten Enseignement no de Programmer vum Ministère;
  • op d’mannst 5 Joer Enseignement vum Lëtzebuergeschen an der Zäit virun 2009.

  Kandidatur:

  De perséinlechen Dossier soll schrëftlech mat dësen Dokumenter agereecht ginn:

  • Aschreiwungsformulärpdf;
  • Kopie vum Premièresdiplom oder eng (homologéiert) Equivalenz;
  • Motivatiounsbréif op Lëtzebuergesch, an deem d’Kompetenzen an d’Experienz vum Kandidat, souwéi déi perséinlech Virstellungen an Erwaardungen un d’Formatioun presentéiert ginn.

  De leschten Delai fir en Dossier eranzeginn ass den 1. Juli 2015.

  Eng Selectioun gëtt opgrond vum Dossier gemaach.

  Kontakt:

  Institut national des langues

  21, boulevard de la Foire

  L – 1528 Luxembourg

  Carine Peller: Tel: 26 44 30-390 - Email: carine.peller@insl.lu

  Weider Informatiounen:

  • www.insl.lu
  • Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“

  Fir dës Formatioun kann een en „Congé linguistique“ ufroen :

  http://www.mte.public.lu/formulaires/conge_linguistique/index.html

   

  Données statistiques de l’Institut national des langues

   

  Pour consulter les chiffres clés, cliquez ici admission

   

   

  Accès au portail des inscriptions
  • Connexion pour les personnes déjà enregistrées :

  https://inscription.insl.lu/login_student.aspx

  • Connexion pour les nouvelles inscriptions :

  dossier d'admission

  • Connexion pour les enseignants :

  enseignants